מדיניות ביטול / החזרת מוצרים

​Foldees.co.il

Small Oceans Ltd

​ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 במידה ואינכם מרוצים מהמוצר שרכשתם, נשמח לקבלו חזרה, להחליפו או לחילופין לזכות אתכם בסכום המלא של הרכישה למעט עלויות ההובלה (99 ₪ כולל מע"מ) בכפוף לתנאים להלן

 1. ביטול הזמנה תתאפשר עד לתום 14 ימים מיום אספקת המוצר.
 2. ככל וההזמנה מצויה במשלוח ללקוח היא תהא ניתנת לביטול בכפוף להודעת ביטול מצד הלקוח ואישור החברה לכך, באמצעות נציג מטעמה ייצור קשר עם הלקוח על מנת להמשיך את הליך הביטול.
 3. ביטול הזמנה שכבר סופקה ללקוח הינה אפשרית בכפוף לכך שהמוצר או המוצרים הינם כאלה שהזמנתם ניתנת לביטול.
 4. מוצר יוחזר באריזתו המקורית מבלי שבוצע בו שימוש כלשהיא.
 5. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח.
 6. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
  הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.
 7. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 8. לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
 9. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.
 10. היה והביטול נעוץ בפגם במוצר שסופק, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודותיו, אי-אספקת המוצר במועד או הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באתר /או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני  info@foldees.co.il  וכל זאת, בכל מקרה, לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד  המצאת המוצר. זיכוי ישולם ללקוח בתוך 30 ימים ממועד הביטול שאושר על ידי החברה, בכפוף להשבת המוצר לידי החברה, לכתובת עליה תורה, וככל שהמוצר סופק באמצעות שליח, באמצעות איסופו מן הכתובת בו המוצר סופק, ולא ייגבו מן הלקוח דמי ביטול כלשהם.
 11. ביטול ההזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת החשבונית או פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה.
 12. ככל וביטול ההזמנה ייעשה שלא בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודותיו, אי-אספקה במועד או הפרה אחרת של ההזמנה על ידי החברה, וההזמנה ניתנת לביטול, ייעשה הביטול לא יאוחר מתום 30 ימים מיום אספקת המוצר ובכפוף להשבתו לחברה, יזוכה הלקוח בתוך 14 ימים ממועד הבקשה לביטול ההזמנה. החזרת המוצר תיעשה לאחד מסניפי החברה או באמצעות שליח מטעם החברה, על חשבון הלקוח.
 13. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל מן המלאי ו/או כי לא ניתן לספקו מכל סיבה שהיא, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני או הודעה אחרת על דבר ביטול ההזמנה ובדבר השבת כספו של הלקוח, ככל שנגבה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך מן החברה. לחילופין, לא תאושר ההזמנה באתר.
 14. כל מידע שימסור הלקוח בעת רישום באתר ו/או ביצוע הזמנה יישמרו במאגר המידע שתנהל החברה.
 15. לחברה הזכות לאגור מידע בדבר הרגלי הרכישה של הלקוח, סוגי מוצרים שנרכשו על ידו וכיוצא באלה נתונים ומידעים, למעט פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. השימוש בנתונים ייעשה לפי הוראות כל דין. החברה לא תעביר את המידעים והנתונים לצד שלישי ותעשה בהם שימוש עצמי בלבד, למעט במקרה של רכישת מוצר באספקה נפרדת ולצורך שילוח המוצרים במקרה של מכירת מוצרים על ידי החברה, צו שיפוטי המורה לעשות כן, הליך משפטי בין הלקוח לחברה והוראות כל רשות מרשויות המדינה ובכל מקרה בו תחול חובה מוסרית או אחרת על החברה.
 16. האחריות לטיבו של מוצר הנמכר על יד החברה חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר ולא על החברה, אשר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מאן דהוא בשל השימוש במוצר
 17. כל מחלוקת שתתגלה בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר תתברר בבתי המשפט של מדינת ישראל, ובהם בלבד, ולפי חוקי מדינת ישראל.

הלקוחות שלנו מספרים

שרות מצוין, יחס אדיב, עמידה בלוחות זמנים, רכשנו מוצר מצוין

משה. ה