1.          כללי
1.1               חברת סמול אושנס בע”מ ו/או מי מטעמה (להלן: “סמול אושנס”) הינם מקימי אתר www.foldees.co.il (להלן: “האתר”) המשמש כשער כניסה לתכנים ולמוצרים המוצעים על ידי סמול אושנס. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש”).
1.2               אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע מלבקר באתר. סמול אושנס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
1.3               אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של סמול אושנס הינו אסור.
1.4               השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
2.          הסכמה לתנאי השימוש באתר
2.1               באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.  
2.2               אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
2.3               סמול אושנס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שלך באתר אם לא תעמוד במי מתנאי השימוש.
2.4               בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה את הדברים הבאים:
2.4.1               התחזות לאדם או גוף כלשהו לרבות נציג, עובד או מנהל של סמול אושנס ו/או תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
2.4.2               הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו. 
2.4.3               הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש סמול אושנס לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
2.4.4               הפצת “דואר זבל” (spam), או הצפת שרתי האתר בכל דואר אחר.
2.4.5               שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.
2.4.6               פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.
2.4.7               הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של סמול אושנס.
2.4.8               שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
2.4.9               להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.
2.4.10             שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
2.4.11             לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
3.          הרשמה לשירותים באתר
3.1               בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק לסמול אושנס מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו עשויים לכלול בין היתר את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו – פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים (“טופס הרישום”). הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לסמול אושנס באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
3.2               הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.
3.3               הנהלים אשר על פיהם פועלת סמול אושנס באיסוף ושימוש במידע כאמור מפורטים במדיניות הפרטיות המוצגת באתר בכתובת www.foldees.co.il/privacy (להלן: “מדיניות הפרטיות”). כפי שמצוין במדיניות הפרטיות שלנו תחת סעיף “שימוש במידע”, אנו לא מעבירים ולא נעביר את פרטיך אל צדדים שלישיים, למעט תחת הוראה בחוק או של נציגות שלטונית אשר תחייב אותנו לעשות כן.
3.4               הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדוייק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
3.5               סמול אושנס שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לסמול אושנס את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.
4.          הסרה או הגבלה של תכנים באתר
4.1               סמול אושנס רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או סמול אושנס ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.  
4.2               בתנאי שימוש אלה: “תכנים” – כל תוכן ומידע המופיע על האתר לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual)  או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כתבות, סקירות, נתונים, תגובות, מידע לגבי רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים,  טקסט, תמונות ו/או כל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלות סמול אושנס ובין אם בבעלות צד שלישי.
4.3               במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת:   info@foldees.co.il
5.          הגבלת אחריות של סמול אושנס ומי מטעמה
5.1               סמול אושנס אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק או פיצוי, ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (incidental) מכל סוג שהוא הקשור ביחס לרכישת מוצרים ו/או לתכנים, ו/או לשימוש בתכנים (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download) ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים המופיעים באתר (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים ולמהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, אי נוחות, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. ידוע לך כי החברה הסכימה להתקשר איתך על בסיס הגבלת אחריות זו וכי סמול אושנס מסתמכת על כך.
5.2               כל עסקה שתעשה בעקבות מידע המתפרסם באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד שלישי, אינה כוללת את סמול אושנס כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. סמול אושנס אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. סמול אושנס איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. סמול אושנס רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
5.3               היה וסמול אושנס ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על סמול אושנס ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על סמול אושנס ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
5.4               סמול אושנס מספקת את האתר, המוצרים ו/או השירותים וכן כל מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האתר כמות שהם (As-is) ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם סמול אושנס, נציגיה, או בכל הקשור לאתר לרבות שירותיו. מובהר בזאת כי סמול אושנס לא תישא בכל אחריות ביחס למוצרים, לתכנים באתר (בין אם מקורם בחברה, בצדדים שלישיים או בגולשי האתר) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם ואמינותם וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכד’ שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש באתר ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם. סמול אושנס מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה.  
5.5               סמול אושנס רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סמול אושנס בקשר לכך.
5.6               סמול אושנס אינה מתחייבת שהאתר ושירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי סמול אושנס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל סמול אושנס או אצל מי מספקיה.
5.7               בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.
6.          קבצי Cookie
6.1               “Cookie” הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב- Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצורכי אבטחת מידע.
6.2               בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לסמול אושנס להשתיל “Cookie” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב – Cookie ולזהותך על פיו. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתרים יותאמו להעדפותיך. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
7.          קניין רוחני
7.1               כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של סמול אושנס, חברות קשורות שלה ו/או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו.
7.2               כל המידע המופיע על גבי האתר (ובכלל זה התוכן המופיע על האתר, עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) נמצא בבעלותה הבלעדית של סמול אושנס או של צד שלישי, לפי העניין, שהרשה לסמול אושנס להשתמש בו ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של סמול אושנס או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של סמול אושנס.
8.          כללי
8.1               אתה תשפה את סמול אושנס, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
8.2               תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.
8.3               על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של סמול אושנס להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.
9.          פנה אלינו
9.1               סמול אושנס מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: info@foldees.co.il

 ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 במידה ואינכם מרוצים מהמוצר שרכשתם, נשמח לקבלו חזרה, להחליפו או לחילופין לזכות אתכם בסכום המלא של הרכישה למעט עלויות ההובלה (99 ₪ כולל מע"מ) בכפוף לתנאים להלן

 1. ביטול הזמנה תתאפשר עד לתום 14 ימים מיום אספקת המוצר.
 2. ככל וההזמנה מצויה במשלוח ללקוח היא תהא ניתנת לביטול בכפוף להודעת ביטול מצד הלקוח ואישור החברה לכך, באמצעות נציג מטעמה ייצור קשר עם הלקוח על מנת להמשיך את הליך הביטול.
 3. ביטול הזמנה שכבר סופקה ללקוח הינה אפשרית בכפוף לכך שהמוצר או המוצרים הינם כאלה שהזמנתם ניתנת לביטול.
 4. מוצר יוחזר באריזתו המקורית מבלי שבוצע בו שימוש כלשהיא.
 5. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח.
 6. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
  הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.
 7. החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 8. לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
 9. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.
 10. היה והביטול נעוץ בפגם במוצר שסופק, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודותיו, אי-אספקת המוצר במועד או הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באתר /או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני  info@foldees.co.il  וכל זאת, בכל מקרה, לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד  המצאת המוצר. זיכוי ישולם ללקוח בתוך 30 ימים ממועד הביטול שאושר על ידי החברה, בכפוף להשבת המוצר לידי החברה, לכתובת עליה תורה, וככל שהמוצר סופק באמצעות שליח, באמצעות איסופו מן הכתובת בו המוצר סופק, ולא ייגבו מן הלקוח דמי ביטול כלשהם.
 11. ביטול ההזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת החשבונית או פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה.
 12. ככל וביטול ההזמנה ייעשה שלא בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודותיו, אי-אספקה במועד או הפרה אחרת של ההזמנה על ידי החברה, וההזמנה ניתנת לביטול, ייעשה הביטול לא יאוחר מתום 30 ימים מיום אספקת המוצר ובכפוף להשבתו לחברה, יזוכה הלקוח בתוך 14 ימים ממועד הבקשה לביטול ההזמנה. החזרת המוצר תיעשה לאחד מסניפי החברה או באמצעות שליח מטעם החברה, על חשבון הלקוח.
 13. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל מן המלאי ו/או כי לא ניתן לספקו מכל סיבה שהיא, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני או הודעה אחרת על דבר ביטול ההזמנה ובדבר השבת כספו של הלקוח, ככל שנגבה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בשל כך מן החברה. לחילופין, לא תאושר ההזמנה באתר.
 14. כל מידע שימסור הלקוח בעת רישום באתר ו/או ביצוע הזמנה יישמרו במאגר המידע שתנהל החברה.
 15. לחברה הזכות לאגור מידע בדבר הרגלי הרכישה של הלקוח, סוגי מוצרים שנרכשו על ידו וכיוצא באלה נתונים ומידעים, למעט פרטי כרטיס האשראי של הלקוח. השימוש בנתונים ייעשה לפי הוראות כל דין. החברה לא תעביר את המידעים והנתונים לצד שלישי ותעשה בהם שימוש עצמי בלבד, למעט במקרה של רכישת מוצר באספקה נפרדת ולצורך שילוח המוצרים במקרה של מכירת מוצרים על ידי החברה, צו שיפוטי המורה לעשות כן, הליך משפטי בין הלקוח לחברה והוראות כל רשות מרשויות המדינה ובכל מקרה בו תחול חובה מוסרית או אחרת על החברה.
 16. האחריות לטיבו של מוצר הנמכר על יד החברה חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר ולא על החברה, אשר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מאן דהוא בשל השימוש במוצר
 17. כל מחלוקת שתתגלה בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר תתברר בבתי המשפט של מדינת ישראל, ובהם בלבד, ולפי חוקי מדינת ישראל.

  הלקוחות שלנו מספרים

  שרות מצוין, יחס אדיב, עמידה בלוחות זמנים, רכשנו מוצר מצוין

  משה. ה