אתר  Foldees (“האתר”) מכבד את פרטיותך ומתחייב לשמור עליה בכל דרך.

מדיניות הפרטיות להלן, סוקרת, בין השאר, את האופן שבו משתמשת חברת סמול אושנס בע”מ ו/או מי מטעמה (“סמול אושנס”) במידע האישי הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר או המוצעים באתר, ייתכן ותתבקש לספק לסמול אושנס מספר פרטים אודותיך. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת, מספר טלפון ופרטים נוספים (להלן: “המידע האישי”). עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. סמול אושנס תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

סמול אושנס רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי סמול אושנס הרי שאין בהם בטחון מוחלט. לכן, סמול אושנס לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שימוש במידע

בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. סמול אושנס רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

בעת שימוש באתר הינך מוסר מידע אישי אודותיך. כל המידע האישי שתמסור באתר, לרבות שמות, כתובות, טלפונים ודואר אלקטרוני יישמר במאגר המידע של סמול אושנס ולא יועברו לכל גורם שלישי ללא הסכמתך למעט כמפורט במדיניות הפרטיות זו, למעט תחת הוראה בחוק או של נציגות שלטונית אשר תחייב אותנו לעשות כן.

הינך מסכים כי נעשה שימוש במידע אישי מזהה אודותיך, ובכל נתון ליצירת קשר כפי שסופק על ידך בהליך הרישום לאתר לשירותים המוצעים באתר, לשיפור מאמצי השיווק וקידום המכירות שלנו, לניתוח דרכי שימוש באתר אינטרנט, לשיפור היצע המוצרים והשירותים שלנו, ולהתאמת התוכן, ההצגה והשירותים המוצעים באתר. שימושים אלה משפרים את האתר ומתאימים אותם בצורה טובה יותר לצרכיך.

שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך יהיה רק לשם קשר בין האתר ובינך. לא יעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך לצרכים עסקיים כאלה או אחרים כדוגמת מאגרי לקוחות או דואר ספאם למעט כאמור במדיניות הפרטיות זו. שימוש בפרטי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר ייעשה אך ורק לצורך המטרה של השלמת עסקה הקשורה לשירותים המוצעים באתר ויימסרו לצד שלישי (כאמור להלן) רק בכפוף למטרה זו .

 מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

סמול אושנס תימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

                א.       כאשר סמול אושנס תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש;

                ב.       כאשר סמול אושנס תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;

                ג.       אם סמול אושנס תהיה מחויבת לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי;

                ד.       אם סמול אושנס תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

                ה.       במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין סמול אושנס;

                 ו.        בכל מקרה שסמול אושנס תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

                ז.       כאשר מדובר במידע אשר מופנה לצורך השלמת עסקה הקשורה לשירותים המוצעים באתר.

                ח.       במסגרת העברה חוקית של פעילות סמול אושנס לישות אחרת;

בנוסף, יתכן כי בעתיד סמול אושנס תרצה להציע לך שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות מטעם צדדים שלישיים. במקרים כאלו, סמול אושנס תבקש את רשותך באשר למסירת המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו בקשר עם שירותים ו/או מוצרים ו/או הצעות שיוצעו באתר כאמור. סמול אושנס לא תעביר את המידע האישי שלך ללא קבלת הסכמתך לכך מראש.

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “צדדים שלישיים”). התכנים אינם מתפרסמים על ידי סמול אושנס, או מטעמה וסמול אושנס איננה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת סמול אושנס לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או סמול אושנס הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. סמול אושנס אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. סמול אושנס אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

סמול אושנס רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולסמול אושנס לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, סמול אושנס אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר סמול אושנס ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע”י צדדים שלישיים.

זכות לעיין במידע

לידיעתך, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. כמו כן הינך זכאי לדרוש בכתב שהמידע אודותיך יימחק מהמאגר בפרק זמן של עד 30 יום. אם עבר פרק זמן זה הינך זכאי לפנות לבית משפט השלום כדי שיורה לסמול אושנס לבצע מחיקה זו. במקרה כזה המידע לא ישמש יותר כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות אלא יישמר על פי דין בלבד.

שינויים במדיניות הפרטיות

סמול אושנס רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשנה סמול אושנס מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע האישי שנמסר על ידך, תודיע לך סמול אושנס על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ופרסום תנאי השימוש המכילים את השינוי באתר (לרבות תאריך השינוי כאמור).

סמול אושנס שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לסמול אושנס את היסוד הסביר להניח כי כך קרה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות סמול אושנס על פי כל דין.
לכל שאלה נוספת בנושא שמירה על פרטיותך אנא צור קשר לכאן

info@foldees.co.il

  

הלקוחות שלנו מספרים

שרות מצוין, יחס אדיב, עמידה בלוחות זמנים, רכשנו מוצר מצוין

משה. ה